علی الدوام به گوش دلم رسد ز درون «صفیر بانگ اناالحق، خروش سبحانی»

 

 

 


ارسال شده در تاریخ ۹۴/۰۴/۰۴ توسط

فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس/قابل توجه كليه صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه

فصلنامه مطالعات دفاع مقدس(در مرحله اخذ مجوز علمي ـ پژوهشي) مجله‌اي علمي است كه با هدف ارائه نتايج مطالعات و پژوهشهاي علمي، و ايجاد عرصه‌اي براي تبادل آرا، انديشه‌ها و اطلاعات ناظر بر جنگ هشت ساله عراق عليه جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود.

17 فروردين 1393-12:10:08


فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس/قابل توجه كليه صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه
17 فروردين 1393-12:10:08
منبع: پايداري- پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
فرستنده: دبير سايت

براي نمايش كامل تصوير كليك كنيد

از اين رو از صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه، تقاضا مي‌گردد مقالات و آثار علمي خود را در چارچوب حوزه دفاع مقدس تدوين و به دفتر فصلنامه ارسال نمايند. برخي از محورهاي مورد نظر و نياز فصلنامه عبارتند از:

1.مباني نظري فلسفي دفاع مقدس

2.دين و دفاع مقدس

3.جامعه شناسي دفاع مقدس

4.نقش و ظرفيت دفاع مقدس در تحول علوم انساني – اسلامي

5.بازانديشي ديني مفاهيم دفاع مقدس

6.روش شناسي مطالعات دفاع مقدس ( تاريخي، سياسي، اجتماعي و...)

7.ظرفيت دفاع مقدس در تصميمسازي و تصميمگيريهاي كلان كشور

8.ظرفيت دفاع مقدس در طراحي و تحقق الگوي ايراني اسلامي پيشرفت

9.نقش ماموريتي نهادهاي متولي حوزه دفاع مقدس

10.آسيب شناسي نهادهاي متولي در حوزه دفاع مقدس

11.نقش نهادهاي فرهنگي مهم جامعه در دوران دفاع مقدس

12.صنايع فرهنگي دفاع مقدس

13.اثرسنجي و پيامدسنجي فرهنگ دفاع مقدس در جامعه و سياست

14.آسيب شناسي فرهنگي حوزه دفاع مقدس

15.زن در دفاع مقدس

16.تاثير و تاثر فرهنگي ميان كشورها در دوران دفاع مقدس

17.مطالعه سيره نظري و عملي شهداي دفاع مقدس

18.نقش رسانههاي جمعي در تحقق و ترويج انديشههاي دفاع مقدس

19.ظرفيتهاي دفاع مقدس در بيداري اسلامي

20.نقش ولايت فقيه در دوران دفاع مقدس

21سياست داخلي و خارجي ج.ا.ا در دوران جنگ

22.احزاب و جريان هاي سياسي در دوران دفاع مقدس

23.ابعاد حقوقي دفاع مقدس

24.ادبيات دفاع مقدس

25.ابعاد هنري دفاع مقدس (نقاشي،عكس، شعر و...)

26.بررسي تطبيقي ادبيات و هنر ايران و عراق در دوران جنگ

27.نشانه شناسي دفاع مقدس

28.زيبايي شناسي دفاع مقدس

29.امداد، بهداشت، پزشكي و دفاع مقدس

30.مديربت بهداري

31.مشاركتهاي مردمي در حوزه بهداشت و درمان در دوران جنگ

32.ساختار و توسعه بيمارستانهاي صحرايي

33.سيستم توزيع مجروحين

34.بيماريهاي رزمندگان ج.ا.ايران(اسرا، جانبازان، نيروي زميني، نيروي دريايي و ...) در دوران جنگ و پس از پايان آن

35.فني، مهندسي و دفاع مقدس

36.تحولات مهندسي ايران و عراق در دوران جنگ

37.نقش فنآوريهاي مهندسي در ارتقا قدرت نظامي

38.مهندسي دفاع مقدس و پيشرفت صنايع نظامي و غيرنظامي

39.تاريخ نظامي و دفاع مقدس

40.وضعيت و توان نظامي ايران و عراق

41.استراتژيهاي نظامي ايران و عراق

42.تحليل كاركرد تسليحات جنگي ايران و عراق در دوران جنگ

43.جنگ شهرها

44.عوامل زمينهسازي حمله عراق به ايران

45.جنگ شيميايي در دوران جنگ

46.بعد اجتماعي دفاع مقدس

47.مهاجرت و دفاع مقدس

48.بررسي رابطه پيوند/شكاف نسل جوان با دفاع مقدس

49.مشاركت مردم در دفاع مقدس

50.هويت و دفاع مقدس

51.روانشناسي و دفاع مقدس

52.جنگ نرم در دوران دفاع مقدس

53.عمليات رواني دشمنان انقلاب در رسانهها

54.انديشه و رفتار امام و مسئولان در ايجاد امنيت رواني

55.اثرات روحي و رواني حوادث و رخدادهاي دفاع مقدس

56.اقتصاد و دفاع مقدس

57.اقتصاد مقاومتي دردوران دفاع مقدس

58.مطالعات تطبيقي اقتصاد ايران و عراق در دوران جنگ

59.نفت و دفاع مقدس

60.حسابداري خسارات و مشكلات اقتصادي ناشي از جنگ

61.اقتصاد بين الملل و جنگ

62.عمليات و رسانه و دفاع مقدس

63.برنامهريزي و ساختار تبليغاتي عراق در جنگ

64.تبليغات مردمي در جنگ

65.سينماي جنگ

66.نظام سياستگذاري و برنامه ريزي تبليغاتي در جنگ

67.جنگ موشكي در دوران دفاع مقدس

68.جنگ الكترونيك در دوران دفاع مقدس

69.سازمان‌هاي شبه نظامي ايران و عراق در جنگ

70.تحولات پايان جنگ

71.بررسي و شرايط جغرافيايي و منطقهاي دفاع مقدس

72.اثرگذاري ژئوپليتيكي منطقهاي و جهاني در روند دفاع مقدس

73.نقش GIS در تبيين عملياتهاي دفاع مقدس

74.مديريت و دفاع مقدس

75.نظام تصميم گيري و سياستگذاري دفاعي جنگ

76.برنامه¬ريزي تأمين منابع (مالي و لجستيكي) دفاع مقدس

77.رشد و ارتقاء سلسله نيروها در جنگ

78.آموزش و توانمندسازي نيروهاي ستادي و صنفي دفاع مقدس

79.سبك‌هاي رهبري ايران و عراق در جنگ

80.مديريت بحران در دوران دفاع مقدس

 

شرايط تدوين و ارسال مقاله‌ها براي چاپ در فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

الف) ملاحظات كلي

1 ـ مقاله‌ها بايد مربوط به همه رشته‌هاي علمي مرتبط با دفاع مقدس، و در سطوح راهبردي، عملياتي و تاكتيكي باشند.

2 ـ مقاله بايد تحقيقي و حاصل كار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد. مقالات مروري از نويسندگان صاحب‌نظر و مرتبط با مقالات پژوهشي در زمينه مورد بحث، به شرطي پذيرفته مي‌شود كه منابع معتدد و مستند قرار گرفته باشند.

3 ـ مقاله ارسالي نبايد قبلاً يا همزمان براي چاپ يا ارائه به نشريات ديگر و يا همايش‌ها ارسال شده باشد.

4 ـ نام نويسنده يا نويسندگان، همراه با رتبه علمي، محل اشتغال و نشاني كامل و تلفن تماس در ابتداي مقاله درج شود.

5 ـ نشاني كامل نويسنده عهده‌دار مكاتبات: شامل نشاني پستي، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشاني پيام‌نگار (E-Mail) به فارسي و انگليسي در انتهاي مقاله درج شود.

7 ـ چنانچه مخارج مالي تحقيق يا تهيه مقاله توسط مؤسسه‌اي تأمين شده باشد، بايد نام مؤسسه در اولين زير نويس يا صفحه اول مقاله قيد گردد.

 

ب) ساختار و شكل ارائه مقاله

1 ـ رعايت ساختار پيشنهادي الزامي است: عنوان(به فارسي و انگليسي)، چكيده (حداكثر 250 كلمه و شامل هدف، اهميت، روش شناسي و يافته‌هاي كلي تحقيق)، كليد واژه (حداكثر 5 واژه)، مقدمه (دربرگيرنده بيان مسئله و ضرورت، سؤال يا فرضيه)، چارچوب نظري، داده‌ها و مباحث تفصيلي تحقيق، نتيجه‌گيري، چكيده انگليسي (حداكثر 250 كلمه)، كليد واژه انگليسي (حداكثر 5 واژه)، فهرست منابع (منابع لزوماً بايد در متن مقاله استفاده شده باشد).

2 ـ تيترهاي اول، دوم و سوم به ترتيب با فونت‌هاي B Zar Bold 11، 10، 9 مشخص شده باشد.

3 ـ متن مقاله حداكثر در 25 صفحه با نرم‌افزار Word 2003 به بالا و قلم B Lotus و فونت 12 و متن انگليسي با Calibri 10 آماده و ارسال گردد.

4 ـ مقاله بايد سليس و روان و بدون هيچ‌گونه غلط املايي نگارش يابد و از آوردن اصطلاحات خارجي كه معادل دقيق و ابلاغ شده فارسي دارد، خودداري گردد. معادل خارجي اسامي و اصطلاحات خارجي در پانوشت به صورت پيوسته آورده شود و در هر صفحه به طور مستقل شماره‌گذاري گردد.

5 ـ نمودارها، جداول و اشكال با يكي از نرم‌افزارهاي Office به زبان فارسي و در اندازه‌هاي 12×8 يا 12×16 طراحي شود و اختصارات آن‌ها در پانوشت توضيح داده شود. نمودارها، جداول و اشكال بايد داراي شماره‌هاي متوالي، و بدون نياز به مراجعه به توضيحات متن گويا باشند.

6- تمامي نمودارها، شكلها و جداولي كه نتيجه ابتكار نويسنده نيست بايد شماره، عنوان و منبع داشته باشند(جداول در بالا، و شكلها و نمودارها در پايين).

7 ـ تيتر عناوين و نوع قلم مربوط مطابق جدول شماره 1، كه در انتهاي اين راهنما خواهد آمد.

ج) روش ارجاع به منابع

1 ـ در متن

1-1 ـ مأخذ در متن مقاله داخل كمان به صورت (نام‌خانوادگي، سال انتشار: شماره صفحه)؛ مانند (متقي‌زاده، 1381: 25)؛ (Smith, 1990: 23)

1-2 ـ اشاره به منابع داراي چند نويسنده به صورت (نويسنده و همكاران، سال انتشار، شماره صفحه) مانند (متقي‌زاده و همكاران، 1389: 18)؛ (Smith, et al, 2004: 8)

1-3 ـ اشاره به آدرس‌هاي اينترنتي به صورت (نام‌خانوادگي نويسنده / نام مرجع تدوين‌كننده، سال)

1-4 ـ در تمامي منابع اگر نويسنده داراي دو يا چند منبع در يك سال باشد، پس از ذكر سال لازم است فصل يا ماه نشر اثر آورده شود، مانند (احمدي، پاييز 1388) و (احمدي، بهار 1388)؛

(Digman, Apr 1999) و (Digman, Jan 1999)

2 ـ در پايان مقاله

فهرست منابع در پايان مقاله به ترتيب حروف الفبا به صورت زير آورده شود:

2-1 ـ كتاب تأليفي: نام‌خانوادگي، نام (سال انتشار)، عنوان كتاب، شماره جلد، محل نشر، نام ناشر.

2-2 ـ كتاب ترجمه‌اي: نام‌خانوادگي، نام (سال انتشار)، عنوان كتاب، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر.

2-3 ـ مقاله: نام‌خانوادگي، نام، «عنوان مقاله»، نام مجله، دوره، شماره، شماره صفحات (ابتدا و انتهاي مقاله)، سال نشر.

2-4 ـ آدرس اينترنتي: نام‌خانوادگي، نام نويسنده/ نويسندگان / مرجع تدوين‌كننده، عنوان مطلب، آدرس صفحه اينترنتي، تاريخ بارگذاري، تاريخ مشاهده.

 

د) تذكرات

1 ـ آرا و ديدگاه‌هاي ارائه شده در مقاله‌ها الزاماً بيانگر نظر و ديدگاه مجله نيست.

2 ـ مسئوليت ناشي از صحت علمي يا ديدگاه‌ها و ارجاعات مندرج در مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان است.

3 ـ مجله حق رد يا قبول و نيز اصلاح و ويراستاري مقاله‌ها را براي خود محفوظ مي‌دارد.

4 ـ رسيد دريافت مقاله از سوي مجله الزاماً به معناي پذيرش قطعي آن براي چاپ نيست.

(عنوان- نوع قلم)- (عنوان- نوع قلم):

عنوان مقاله با تيتر 1( B Zar 11 Bold)- متن چكيده و كليدواژگان (B Lotus 10 Italic)

عنوان چكيده، كليد واژگان، مقدمه و‌...، نتيجه‌گيري (تيتر 2)-(B Zar 10 Bold)- متن پانويس فارسي(B Lotus 9)

عناوين فرعي زيرمجموعة تيتر 2 با تيتر3(B Zar 9 Bold)- متن پانويس انگليسي مانند( Calibri 8)

عناوين فرعي زيرمجموعه تيتر 3 با تيتر 4(B Lotus 11 Bold)- متن مقاله (B Lotus 12)

تيتر جدول‌ها، نمودارها و عكس‌ها (تيتر جدول‌ها و نمودارها بايد بالاي آن‌ها و تيتر شكل‌ها پايين آن‌ها و در وسط ذكر شود.)( B Lotus 10 Bold)- ارجاعات منابع داخل متن به انگليسي مانند: (Smith, 1990: 23)(Calibri 9)

آدرس فصلنامه: خيابان شهيد مطهري-خيابان ميرعماد-پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس-دفتر فصلنامه. تلفن: 88754086

آدرس الكترونيكresearch@dsrc.ir

 فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس/قابل توجه كليه صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه

17 فروردين 1393-12:10:08

منبع: پايداري- پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

پيوند: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد


ارسال شده در تاریخ ۹۴/۰۷/۱۸ توسط

دفاع مقدس تجلی و تبلور غیرت و رادمردی ملتی بزرگ و آزاد است که باید همچنان با صدق و صفای جوانان این مرز و بوم پاسداشته شود. دفاع مقدس رمز ظهور خوبی ها و زیبایی ها در عصری است که فضای جامعه جهانی را پلیدی و زشتی فراگرفته است. حراست از دستاوردهای باغ دلدادگی و جانبازی هنر بزرگی است که فقط از وارثان دفاع مقدس برمی آید. دفاع مقدس یک دوره و یک مقطع بریده از زمان نیست. اگر رهپویان اربعین زینب وار پیام شاهدان شهید را همواره در گوش زمین و زمان زمزمه کنند. اگر یاوران معروف برای رسیدن به قله های سعادت و شرف و عزت از پا ننشینند. امروز امت اسلام از آبهای آبی مدیترانه تا تنگه باب المندب در خلیج عدن در رزم بی امانی با همه دنیای کفر برای رهایی از ظلم مستکبران به دفاع مقدس پیوند می خورند. دفاع مقدس سرچشمه فطرت زلال انسانهای آزاده را به جوش آورد و بالهای حماسی عاشورایی و انتظار مهدوی را برای پر کشیدن به قله های افتخار به ملت ایران هدیه داد.


ارسال شده در تاریخ ۹۴/۰۶/۲۸ توسط

 

نیایش عاشقانه با مهدی منتظر

هر صبح جمعه ساعت 7/30

رشت مسجد ثامن الائمه بلوار معلم

هیئت عزاداری  شهدای جهاد علمی ؛ جهاد دانشگاهی گیلان 


ارسال شده در تاریخ ۹۴/۰۵/۱۸ توسط

 


ارسال شده در تاریخ ۹۴/۰۵/۰۱ توسط

 

نیایش عاشقانه با مهدی منتظر

هر صبح جمعه ساعت 7/30

رشت مسجد ثامن الائمه بلوار معلم

هیئت عزاداری  شهدای جهاد علمی ؛ جهاد دانشگاهی گیلان

 

 


ارسال شده در تاریخ ۹۴/۰۴/۳۱ توسط

  

با شرکت در راهپیمایی روز قدس بسوی نابودی استکبار جهانی گام برداریم 


ارسال شده در تاریخ ۹۴/۰۴/۰۲ توسط

انگار به بال بوریا می شینیم

هنگامی که صحن خوشگلش می بینیم

مکه گر رویم خانه حق می بینیم

کربلا رویم خود خدا می بینیم

 *******************

 همگی ز مال دنیا تا ابد دل سیریم

 به خدا به عشق ارباب همه می میریم

 ای دلم غصه نخور خدا بزرگ است بلی

 عاقبت هردو برات کربلا می گیریم

 *******************

 ای به قربان صفایت حسین

 چشم من مانده به راهت حسین

 به خدا ز هجر تو جان دادم

 قسمتم کن حرم کرب و بلایت حسین

 *******************

 بوی عطرش به مشامم چو نسیم است خدا میداند

اهل عالم بدانید حسین شاه کریم است خدا میداند

 ای دلم گرد یتیمی به من و تو به چه کار ؟

 هر که ارباب ندارد یتیم است خدا میداند

 *******************

 نه که هفت دور ، دوصد بار طوافت می کنم

 با زبان قاصرم ارباب صدایت می کنم

 در میان خلوت دل در دعای روز وشب

 آرزوی دیدن کرب و بلایت می کنم

 *******************

 خوشا آن روز بر صحنش بشینیم

 ضریح و گنبد زردش ببینیم

 خوشآ آن روز با یک " یا حسین جان"

 میان کربلا آرام بمیریم

 *******************

 کربلا برای دیدنت چشم انتظارم

 همه لحظه لحظه ها رو می شمارم

 به خدا خسته شدم بسته جدایی

کی میشه سر روی شش گوشت بذارم

 *******************

 همه میگن که یه دست صدا نداره

 کی میگه هرکی بده خدا نداره

تو نگو غریبه ای که رات نمیدن

 کربلا غریبو آشنا نداره

 *******************

 یعنی میشه آقاجون بها بگیرم

یعنی میشه اذن کربلا بگیرم

 یعنی میشه پای شش گوشه با گریه

 بشینم ذکر امام رضا بگیرم

 ********************

 دلم یک یاس پرپر بود ای کاش

 تنم در لوج ، کبوتر بود ای کاش

 سرم در کربلای خون و شمشیر

 کنار نخل بی سر بود ای کاش


ارسال شده در تاریخ ۹۴/۰۳/۰۱ توسط

 حمله تجاوزکارانه رژیم های سعودی عربستان وجنایتکارصهیونیستی به یمن با دو هدف عمده صورت می گیرد. اولین هدف از حمله سبوعانه کشورهای تروریستی به مردم مظلوم و بی دفاع یمن، کنترل و مدیریت تحولات انقلابی و خیزش بی سابقه مردم بیدار منطقه است که به زعم واهی آنان جلوی نفود و قدرت نمایی بیش از پیش ایران در منطقه گرفته شود. اما هدف دوم که در چارچوب خواست و اهداف سیاسی آمریکا تحلیل می شود نظر به اوضاع پیچیده مذاکرات و با توجه به نیاز مبرم اوباما به توافق در لوزان برای ساکت کردن عربهای نادان سعودی و صهیونیست های زبان نفهم امتیاز داده است که موقتا با خونریزی و جنایت سرگرم شوند تا آمریکا بتواند به دور از دخالت ها کار توافق را یکسره کند و در عین حال با به آشوب کشیدن بخش دیگری از منطقه به رقیبان داخلی خود یعنی جمهوریخواهان و ملت خود گوشزد کند در این اوضاع بهترین گزینه توافق با ایران است. مردم انقلابی و مسلمان یمن، مظلومانه قربانی مذاکرات ایران در لوزان شدند و ایران نیزدر حال حاضربرای کسب توافق هسته ای سکوت اختیارکرده است تا با بررسی اوضاع و تحلیل مسایل به اقدام لازم در زمان مقتضی مبادرت ورزد.

 به هرحال مساعدت سیاسی و نظامی و اقتصادی ملت ایران مانند همیشه بایدبه یاری مردم نجیب و آزادیخواه یمن بیاید و آنان را برای همیشه از زیر یوغ سعودی ها و کشورهای زورگوی جهان سلطه نجات دهد.

 ما باید بدون هیچگونه معطلی به طور همه جانبه از انقلاب نوپای یمن و عدالتخواهان آن حمایت کنیم . بی شک گسترش اقتدار و پیشرفت میهن اسلامی ایران در گرو نجات همه مظلومان جهان است. اگر امروز در یاری و حمایت مردم منطقه تعلل و شک کنیم فردا نباید داعیه رهبری نجات مردم دربند جهان را داشته باشیم . پیش بسوی جهانی شدن انقلاب اسلامی


ارسال شده در تاریخ ۹۴/۰۲/۱۵ توسط

با توکل به خدای بزرگ و با اعتمادی که به مذاکره کنندگان هسته ای است و با اعتقاد به اینکه دشمنان با همه کینه توزی مایوس خواهند شد و به طور قطع خیر و مصلحت ملت شریف ایران در نهایت تحقق پیدا خواهد کرد؛ از باب اینکه گفته باشیم؛ مذاکره کنندگان عزیز، این موارد را بیشتر تامل بفرمایند. پیشاپیش از تلاششان ممنونیم و برایشان در اجرای رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب اسلامی توفیق آرزومندیم.

تفاهم سیاسی یا توافق حقوقی ؛ آنچه در لوزان به صورت بیانیه عرضه شده است یک تفاهم سیاسی است نه یک توافق حقوقی زیرا دکتر ظریف می گوید الزام آور نیست ؛ بنابراین هنوز اتفاقی نیفتاده است. لازم است یکبار دیگر مسئولان سیاسی نتایج و دستآوردهای پس از توافق را مرور کنند. اگر تحریم ها به طور کامل لغو نشود نتیجه توافق فقط این است که  باردیگر فنآوری هسته ای تعطیل شود، جوانان دانشمند ما را سرخورده کند، جایگاه منطقه ای ایران را به چالش بکشد، امید ملتهای مظلوم را ناامید کند و باردیگر استقلال کشور را بازیچه دست قدرتهای مستکبر سازد. و البته شاید چند سالی یک حزب و جریان بتواند با غوغاسالاری و هیاهو بر مسند قدرت بنشیند.

مرجع داوری بین ایران و 5+1 چه کسی است. طبیعی است وقتی دو نفر با هم نزاع و اختلاف دارند باید شخص صالح و ثالثی که بی طرف باشد به عنوان داور، اجرای تعهدات دو طرف را نظارت و تایید کند. در تفاهم فعلی که معلوم نیست داور کیست امیدواریم اگر توافقی صورت گرفت ناظر منصف تعیین شود.

با توجه به عدم اعتماد به شیطان بزرگ باید خطوط قرمز پر رنگ تر شود. قبل از انجام توافق لازم است یکباردیگر خطوط قرمز هسته ای در موضوع حفظ اسرار مراکز راهبردی نظامی و امنیتی، نیاز قطعی ایران به سوخت و بقیه موارد، کارکرد فردو، تعداد سانترفیوژهای نطنز و آب سنگین اراک تعیین گردد.

در پایان به مسئولان عزیز دولتی تاکید می کنیم با توجه به اینکه شیطان بزرگ قابل اعتماد نیست بدون تلف کردن وقت به دنبال اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی باشند./ سید احمد ذبیحی


ارسال شده در تاریخ ۹۴/۰۱/۱۹ توسط

بسم الله الرحمن الرحیم

دلایل  و اثر اخراج و اعدام بعضی از فرماندهان ارتش در آغاز انقلاب بر تجاوز عراق چه بود؟

اعدام تعدادی از فرماندهان ارتش در آغاز انقلاب به دلیل دست داشتن آنان در جنایات متعدد از جمله کشتار مردم در 17 شهریور خونین تهران و اقدام به براندازی نظام نو پای جمهوری اسلامی با برنامه ریزی برای اجرای کودتا که به خواست خداوند متعال ناموفق بود.

درباره تاثیر اعدام و اخراج بعضی از فرماندهان ارتش در هنگام تجاوز رژیم بعثی عراق باید گفت اگرچه این امر تا حدی صدام و فرماندهان عراق را تشجیع کرد ولی اولا وجود فرماندهان خائن و وطن فروش که اتفاقا تعدادی از آنها بعد از لو رفتن کودتا به عراق پناهنده شدند نمی توانست برای میهن اسلامی مفید باشد . در ثانی بخش بسیاری از عدم توانایی ارتش در انجام وظیفه به هنگام تجاوز عراق به تصمیمات نابخردانه دولت موقت مرحوم بازرگان در فرو پاشی ارتش در نیرو و تجهیزات و همچنین فرماندهی کل قوا بنی صدر مخلوع باز می گردد. اگر ندانم کاری های دولت موقت در لغو قرار دادهای نظامی با طرفهای غربی و تحلیل توان دفاعی ارتش با تجزیه نیروهای کادر و تقلیل خدمت وظیفه نبود و اگر بنی صدر خائنانه در عوض درگیری های مضر و وحدت شکن سیاسی در صدد انسجام و افزایش توان ارتش برمی آمد و اجازه می داد سپاه پاسداران و نیروهای مردمی درکنارارتش در امر دفاع مشارکت فعال داشته باشند در آن صورت اعدام چند فرمانده خائن نظامی که یک ضرورت انقلابی و نظامی بود جلب توجه نمی کرد.

 درباره صلح خواهی صدام و پرداخت خسارات جنگ توسط اعراب توضیح دهید؟

صلح طلبی صدام پس از آزادسازی خرمشهر توسط رزمندگان اسلام آغاز شد . وقتی ایران توانست با همت رزمندگان خود بیش از 10هزار کیلومتر مربع از مناطق اشغال شده را از دشمن باز پس گیرد و در این فتوحات ضربه سنگینی به ارتش مزدور عراق وارد کند و 35 هزار نفر از آنان را به اسارت بگیرد. صدام در حالی که هنوز بخشهایی از سرزمین اسلامی در غرب کشور را در اشغال خود داشت ادعای طلح طلبی کرد . رژیم بعث عراق تا پایان جنگ و پس از پذیرش قطعنامه رسما هیچگاه حاضر به پذیرفتن مسئولیت تجاوز و عقب نشینی به خاک خود نشد. همچنین اعراب هیچگاه از ادعاهای پوچ خود از جمله تملک جزایر ایرانی خلیج فارس دست برنداشتند و تا پایان جنگ به حمایتهای سیاسی، نظامی و اقتصادی از رژیم عراق ادامه دادند. کشورهای عرب خلیج فارس در سالهای جنگ حاضر نشدند حتی یکبار تجاوز عراق را به سرزمین ایران تایید کنند ولی میلیاردها دلار به این رژیم متجاوز کمک کردند.

علت تاخیردر پذیرش قطعنامه598 چه بوده است؟

قطعنامه 598 شورای امنیت با توجه به اوضاع نظامی جبهه های جنگ که نشان از برتری کامل ایران  داشت بر خلاف قطعنامه های قبلی تا حد زیادی مبتنی بر واقعیت بود ولی به دلیل دشمنی و خباثت قدرتهای بزرگ با انقلاب اسلامی بسیاری از حقوق ملت ایران در آن گنجانده نشده بود از جمله تعیین متجاوز و تعیین غرامت به آینده موکول شده بود و

 چرا رزمندگان اسلام پس از پایان جنگ از نتیجه راضی نبودند؟

علت نارضایتی امام خمینی (ره) و رزمندگان اسلام در پذیرش قطعنامه 598 عدم تحق اهداف دفاع مقدس به خصوص مجازات متجاوز و نابودی کامل دشمن و فتنه گران مستکبر بود که البته همانطور که امام مژده داده بود بعد از آن بخشی از آن تحقق پیدا کرد و بخشی دیگر به قدرت الهی محقق خواهد شد.

  آیا اهداف امام ، رزمندگان و شهدا در ابعاد داخلی و خارجی پس از سال ها تحقق پیدا کرده است؟

در بعد داخلی با تمام تلاشها در پشرفت علوم و کسب قدرت بازدارندگی ولی ترویج ارزشهای دینی ، اجرای عدالت اجتماعی و توسعه پایدار هنوز تحقق پیدا نکرده است ولی در بعد خارجی به خواست خدا و برکت خون شهدا قدرت راهبردی انقلاب اسلامی به شدت گسترش داشته است و می توان اذعان کرد امپراطوری ایران اسلامی در حال شکل گیری است.

 برای مقابله با استفاده سلاحهای شیمیایی توسط عراق چرا از سوی مجامع جهانی اقدام عملی صورت نگرفت؟

از آن جاکه قدرتهای استکباری، خود به نوعی متولی و هدایت کننده مجامع جهانی  هستند و همانها تجهیز کننده و مشوق عراق در استفاده از سلاحهای شیمیایی برای جلوگیری از پیروزی های رزمندگان اسلام بودند بنابراین انتظار از آنان برای اقدام موثر خام اندیشی است.

 

 چرا نسل امروز در مقابل فراموشی ارزشها واکنش خوبی نشان نمی دهد؟

فراموشی ارزشها شامل همه نسل امروز نمی شود، بخش قابل توجهی به ارزشهای دینی و هنجارهای اخلاقی پایبند هستند. ولی باید پذیرفت با کمال تاسف گروهی هم به  بعضی دلایل مانند نسل اول و دوم انقلاب به فرهنگ اسلامی وفادار نیستند.

1-     عدم تربیت صحیح در خانواده، نازپروری و یکی یک دانه بودن.

2-     عدم صداقت و پایبندی والدین به اخلاقیات یا استحاله فرهنگی به دلیل رفاه طلبی

3- اثر پذیری از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی بیگانه مانند: ماهواره ، شبکه های اجتماعی

3-     بی انگیزگی و نومیدی به دلیل اوضاع بد اقتصادی ، بیکاری

4-     بالا رفتن سن ازدواج به دلیل مشکلات مالی و تغییر سبک زندگی

5-     جدی نگرفتن جوانان در مسئولیت های اجتماعی و مدیریت های کلان

6-     فزونخواهی؛ اشاعه اندیشه غلط "کشور برای ما چه کرده است؟ به جای ما برای وطن چه کرده ایم؟"

 

 مجامع بین المللی پس از فسخ قرارداد 1975 الجزیره توسط عراق چگونه برخورد کردند؟

هیچکدام از مجامع بین المللی اقدام شایسته و بایسته ای انجام ندادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از یک هفته از آغاز حمله صدام به ایران و عدم موفقیت و توقف عراق در پشت دیوارهای خرمشهر بیانیه غیرالزام آوری صادر کرد که تاثیری در ادامه تجاوز نیروهای متجاوز نداشت.

 دستگاه دیپلماسی کشور به خصوص وزارت خارجه در حل مسائل جنگ ضعیف بوده است چرا؟

اولاً مسئولان دیپلماسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مصادر امور نصب شده بودند بنابراین اگرچه متعهد بودند اما از تجربه لازم برخوردار نبودند. ثانیاً ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به دنبال تثبیت اهداف انقلاب بودند از این رو اصولا پیگیری اهداف انقلاب اسلامی که تحول ساز است با دیپلماسی که محافظه کار است تناسب ندارد. ثالثاً طبیعی است مسایل جنگ زمانی می توانست از راه دیپلماسی حل شود که طرف مقابل ظرفیت های لازم را ایجاد می کرد. بلوک شرق و غرب و کشورهای عربی خلیج فارس که در ایجاد و ادامه جنگ نقش اساسی داشتند تا استیصال و درماندگی کامل با قطعنامه 598 موافقت نکردند.

 

 اگر بنا به تصرف خاک عراق نبود چرا جنگ 8 سال طول کشید؟

در هیچ مقطعی از جنگ رهبری انقلاب و ملت ایران و رزمندگان اسلام به دنبال تصرف خاک عراق با هدف تجزیه و الحاق آن به خاک ایران نبودند و چه بسا از آن کراهت داشتند زیرا مستلزم قتل انسانهای بیگناه و تخریب اموال و در نهایت ایجاد کینه و نفرت می شد؛ اما با نظرکارشناسان نظامی تنها راه احقاق حقوق ملت ایران برای محکومیت متجاوز و مجازات وی و عقب نشینی کامل از خاک ایران و تعیین خسارت، ادامه جنگ تا پذیرفتن شرایط ایران توسط مسببان آن و داعیه داران صلح جهانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که با صدور قطعنامه 598 تحقق پیدا کرد.

 صلح بین ایران و عراق از سوی کدام کشور پیشنهاد شد و نتیجه آن چه بود؟

اولین کشوری که پیشنهاد صلح را طرح کرد عراق و شخص صدام بود. دولت متجاوز عراق پس از آنکه متوجه شد لقمه بسیار گنده تر از دهان خود برداشته است و نزدیک است خفه شود با حیل و ترفندهای مختلف سعی می کرد با ادعای صلح طلبی خود را از عواقب غیرمنتظره جنگ دورکند و بعد از آن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به خصوص عربستان که از تبعات آن بیمناک بودند به دنبال صلح و پایان جنگ برآمدند. ولی واقعیت آن است با توجه به آنکه برانگیزانندگان آتش جنگ به دلیل منافعی که ادامه جنگ برای آنان داشت تا پیروزی قریب الوقوع رزمندگان اسلام هیچگاه تمایلی به پایان جنگ نداشتند. آمریکا و صهیونیستها با ادامه یافتن جنگ هم به کشورهای منطقه سلاح می فروختند و هم به دست مسلمانان بزرگترین کشور و نیروی انقلابی در منطقه (ایران) را تضعیف می کردند.

 

  آیا پس از جنگ اقدامی برای احقاق حقوق جانبازان و یا درخواست غرامت کرده ایم؟

 واقعیت این است که در زمینه احقاق حقوق جانبازان شیمیایی و دریافت غرامت جنگ ، کار زیادی صورت نگرفته است که البته بخشی به اوضاع بین المللی و منطقه ای مرتبط است.

 

 انگیزه جوانان برای حضور در جنگ چه بود؟

انگیزه جوانانی که داوطلبانه با عنوان بسیجی در جنگ حضور پیدا می کردند با توجه به اسناد و مدارک موجود از جمله مصاحبه ها و وصیت نامه شهدا بی شک دفاع از اسلام و اطاعت از امر ولی فقیه بود.

 

  دستآوردهای مثبت جنگ بیشتر بود یا اثرات منفی آن ؟

دستآوردهای دفاع مقدس بسیار بیشتر از خسارتها بوده است. متاسفانه براساس آمار موجود تلفات جاده ای ما بیش از تعداد شهدا در سالهای جنگ بوده است. اگرچه می دانیم وجود مقدس هر رزمنده ای به خصوص شهدای عزیزمان گرانقدرتر از آن است که با هیچ چیز مقایسه شود. ولی ما با تقدیم شهدا به عزت و اقتدار اسلام و استقلال ایران دست پیدا کردیم که برای همیشه این کشور و ملت را در مقابل حوادث بیمه کرد.

 

چرا به رغم نیاز ملت ایران و بی لیاقتی اعراب باز به آنها کمک می کنیم؟

دولتهای عربی با ملتهای عرب دو مقوله جدا هستند و دولتهای خودفروخته با دولتهای خط مقاومت متفاوتند. براساس اصل وظیفه دینی و انسانی ما موظف به حمایت از مظلوم هستیم چه عرب و چه غیر عرب. براساس منافع ملی ما باید از ملتها و دولتهای جبهه مقاومت علیه استکبار و صهیونیست ها که دشمنی عمیق و راهبردی با ما دارنددفاع کنیم در غیر اینصورت دچار خسران خواهیم شد. برای دفاع امنیتی و نظامی از کشور و ملت نباید خاکریزها را داخل سرزمین خودمان قرار دهیم دفاع از جبهه مقاومت دفاع از ایران است.

 


ارسال شده در تاریخ ۹۴/۰۱/۱۷ توسط

در حاشیه توافق مقدماتی لوزان

سرانجام پس از مدتها مذاکره پر فراز و نشیب که نه فقط ایران و آمریکا و چند کشور اروپایی را درگیر مسایل و اثرات آن کرده بود بلکه شاید دوسوم کشورهای جهان به دلیل اثرات اقتصادی و سیاسی و نظامی آن خواسته و یا ناخواسته درگیر آن شده بودند؛ توافق مقدماتی تحت عنوان چارچوب کلی اقدام مشترک به دست آمد. -البته انقلاب اسلامی ایران از سال 57 بخش عظیمی از پدیده های سیاسی و نظامی جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است از جمله فروپاشی جهان دو قطبی و گسترش دایره نفود و اقتدار خود در جهان اسلام و فراتر از آن بین کشورهای غیر متعهد تا حیاط خلوت آمریکا یعنی کشورهای آمریکای لاتین.- اما آنچه در حاشیه این توافق نباید از نظر دور بماند مواردی است که حقیقتا از اصل آن اساسی تر و ارزشمند تر است. چه بسا حاشیه ها ست که فضای اصلی توافق را برای تحلیل گران سیاسی قابل تبیین و تفسیر می کند .

این حاشیه ها که از متن مهمتر است عبارتند از :

الف ) حضور جدی ، هوشمندانه و واقع بینانه مقام معظم رهبری در موضوع مذاکرات از آغاز با عبارت نرمش قهرمانانه.

ب) تعیین خطوط قرمز نظام و ملت بزرگ ایران در دفاع از حقوق هسته ای با روشنگری های دلسوزانه ایشان.

ج) اثر بخشی حضور مستمر ، پایدار، جانانه و کارساز ملت شریف ایران در طول مذاکرات به خصوص در شرکت راهپیمایی با شکوه 22 بهمن93.

د) شرح و تفسیر آزاد و بیان نظرات کارشناسی منتقدان و مسئولان سیاسی بخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که موید جامعه مردم سالار دینی در حکومت اسلامی است.

ه) برملا شدن چهره مزور دشمنان ملت ایران و شناسایی دوستان در صحنه داخلی و خارجی که منجر به استراتژی جدیدی در راهبرد سیاسی و اقتصادی نظام اسلامی  در آینده خواهد شد.

و) ایجاد اختلاف بین کشورهای متخاصم انقلاب اسلامی به خصوص آمریکا و اسراییل، اگر چه امروز تظاهر به دوستی کنند. و این اختلافات به صورت عمیق تر بین احزاب و سیاستمداران غربی گسترش خواهد یافت.

ز) شناسایی رسمی اقتدار و عظمت ایران به عنوان قدرتی بزرگ و جهانی در سطحی فراتر از تحلیلهای گذشته.

ح) پایان بخشیدن به نقش موثر و مخرب عربستان و کشورهای دیگر منطقه از جمله مصر و ترکیه در محاسبات سیاسی، اگر چه در ظاهر هنوز پرده های دیگری از بازی اینان باقی باشد.

ط) تقویت جبهه مقاومت اسلامی در منطقه و ایجاد نشاط و امید در میان ملتهای مظلوم فلسطین ، بحرین و یمن.

ی) تضعیف جبهه باطل تکفیری وهابی سعودی موسوم به داعش؛ در نتیجه امکان پایان بخشیدن  به مشکلات تروریستی سوریه و عراق.

ک) حفظ و تقویت وحدت ملی با انسجام و یکپارچگی در برابر مشکلات و تهدیدات گسترش یافت.

ل) ملت بزرگ ایران از پیچ تاریخی جهش اقتصادی و علمی خود با آرامش و امنیت بیشتری عبور خواهد کرد ان شاالله.

 


ارسال شده در تاریخ ۹۴/۰۱/۱۵ توسط

یادداشتی به مناسبت گرامیداشت ششمین سالگرد

ارتحال مرحوم دکتر غلامرضا رحمدل شاعر مکتبی و بسیجی

سید احمد ذبیحی

 

"استادی بسیجی در تراز انقلاب اسلامی "

در تاریخ کوتاه ولی سراسر بالندگی و شکوه انقلاب اسلامی، شاعران بزرگی قد برافراشته اند که نامشان همواره به نیکی و عظمت یاد خواهد شد. مرحوم دکتر غلامرضا رحمدل از آن گروه است. رحمدل گیل مردی پاک و آزاده بود که صلابت امواج کوبنده ی دریا را داشت و طراوت و سرسبزی جنگل. لبخند مهربانش خاطره صبح بود و لطافت شعرش، ترنم باران. لحظه ای از وظیفه و تکلیفش کوتاهی نکرد همراه و همدم امام و رهبر و بسیج بود. قلبش با رزمندگان اسلام می تپید و روحش در معراج با شهیدان سیر می کرد. در برابر وارفتگان استحاله شده، فریاد بود و در برابر ستمدیدگان محروم و مظلوم، تجسم شرم و تواضع . آرمانش عدالت و قسط بود و درسش جهاد و مقاومت.

حق فقرا را زشما می گیرم

دادِ شهدا را ز شما می گیرم

کابین زنانتان اگر هم برود

اموال خدا را ز شما می گیرم

***  

نعش شهدا برابرت می باشد

چشم و دل مردم به درت می باشد

آنگونه فتاده ای تو بر بیت المال

انگار که ارث پدرت می باشد

****  

بر مال خدا دست درازی موقوف

با آبروی شهید ، بازی موقوف

این مملکت علی ولی الله است

تبعیض و نفاق و صحنه سازی موقوف

دکتر غلامرضا رحمدل استادی در تراز انقلاب اسلامی بود همپای شهید مصطفی چمران. عاشقانه بسیجی بود و به بسیج عشق می ورزید. شهادت و شهید از نظر او شهدی بود گوارا که با شعرش مخاطبانش را سیراب می کرد و  روح خسته اش را آرام می ساخت.

باز از جبهه حق نعش شهید آوردند

ورقی پاره ز قرآن مجید آوردند

چاوشان حرم از علقمه خوزستان

جسم بی دست ابوالفضل رشید آوردند

آن که با یاد لب تشنه سردار سحر

آب بر آب فشاند و نچشید آوردند

سرخوشان حرم عشق ز اقلیم شهود

به دل خسته عشاق امید آوردند

های یاران! بشتابید و لبی تر بکنید

باده از کوثرِ میزان و حدید آوردند

مَشکِ اشک دل عشاق مشبک شد، آی

باز از جبهه حق نعش شهید آوردند

 

رحمدل اگر چه خیلی زود رفت ولی او از اهالی اینجا نبود باید می رفت با شهیدان با امام شهیدان. با همه صبوری و پرهای شکسته ولی سرانجام باید پر می کشید و می رفت و رفت. روح لطیف او تحمل فراق یاران و شکستن تعهد دوستان را نداشت از پیمان شکنی ها به فریاد بود و از دنیا طلبی بعضی ها بی قرار می شد.

مردان عروسكي

پيش پاي بت­هاي كاغذي

صف بسته اند

و آدم­هاي ماكياولي

با قلم­هاي روغني

شكل مارمي­كشند!

شهيدان

زيرآوارخاطرات

زنده به گورمي­شوند

فریادها در حنجره­ها حلق­آویز می­شوند

و كبوتران

برعقربه­هاي ساعت.

گورها ي خاموش را نگاه كن برادرم

گورهاي خاموش را

و آنسوي­تر

سنگ­تراشان

شعرتراشان

سياست تراشان!

گدازه­های چاه و آه، زيرآوارخاطرات، ص 172

 

رحمدل از خود سبکی ابداع کرد که نو و تا کنون تازه است. اشتباه نکنید شعرش را نمی گویم شعر او همه نو و تازه است. او سبکی نو و بدیع از زندگی را برای دانشجویانش و شاعران جوان به یادگار گذاشت. سبکی مفهومی. سبک زندگی. سبک رحمدل در زندگی، بودن بود نه زیستن. جریان داشتن بود نه راکد بودن. خواستن بود نه قانع بودن. سبک رحمدل در زندگی سبکی جسورانه، عاشقانه و عارفانه بود که از سرور و مولای آزادگان حضرت اباعبدالله فرا گرفته بود.

آغشته‌ به‌ خون‌ سپيده‌دم‌ شد اي‌ واي‌  

يك‌ لاله‌ ز باغ‌ عشق‌ كم‌ شد اي‌ واي‌

بر مصحف‌ خون‌، رسول‌ تاريخ‌ نوشت

‌اسطوره‌ والقلم‌ قلم‌ شد اي‌ واي‌

*    *    *

بر حلقة‌ دل‌ نقش‌ نگين‌ آمده‌ است

‌هنگام‌ عزاي‌ شاه‌ دين‌ آمده‌ است‌

چون‌ ابر بهار باش‌ و بر گونه‌ ببار

اي‌ چشمة‌ اشك‌! اربعين‌ آمده‌ است

رحمدل برخلاف آنان که ادعای پایداری می کنند در مسیر ولایت و دفاع از آن پایدار و استوار بود و هیچگاه سربازی این راه را به بی راهه ها نفروخت و به خاطر مقام و نام و جاه حقارت خیانت به امام خود را نخرید.‌

دکتر غلامرضا رحمدل، استاد تمام "زندگی حسینی" بود.  یادش و راهش تا ابد چراغان باد.

جز تو هفتاد دو خورشید سرافراز که داشت؟

شعر هیهات به دیوان شهادت که نگاشت؟

گر به تاریخ سخن نطق زلال تو نبود

منطق الطیر قلم جرأت پرواز نداشت

 

یادآوری: مرحوم دکتر غلامرضا رحمدل استاد دانشگاه گیلان، عمده­ی فعالیت­هایش در سه حوزه­ی نقد ادبی، ادبیات معاصر و تاریخ اسلام بوده است. وی متولد1330 در شرفشاده لاهیجان است. تحصیلات ابتدایی وی در روستای محل تولدش سپری شد. پس از گذراندن دوره­ی دبیرستان در سال 1357 کارشناسی ادبیات و در سال 1364 کارشناسی ارشد را از دانشگاه تهران دریافت کرد و مقطع دکتری را در همین رشته در سال 1371 در دانشگاه تربیت مدرس گذراند. وي نخستين استاد  تمام زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان است. دكتر رحمدل علاوه بر فعالیت­های اجرایی و تدریس، در زمینه­ی پژوهش نيز یکی از اساتید پركار بوده­است. چاپ 18 عنوان کتاب پژوهشی و شعر، ارائه­ی بیش از40 مقاله­ی علمی در سمینارها و مجله­های علمی و پژوهشی از جمله­ی دیگر فعالیت­های علمي وی محسوب می­شود. عناوين کتاب­های وی  به شرح زير است: عروض، ديدگاه­هاي حكومتي سعدي، از زمزمه تا فرياد (مجموعه­ی شعر)، تذكره­ی شهداي كربلا (شهداي بني هاشم )، تذكره­ی شهداي كربلا (شهداي انصار)، از كربلا تا حرّه، گزيده­ی ادبيات معاصر (مجموعه­ی شعر )، مجموعه­ی مقالات گيلان شناسي، رجزهاي يورشي در كلام حماسه­آفرينان كربلا، ما ايستاده ايم ( مجموعه­ي شعر جنگ )، شكفتن طوفان ( مجموعه­ی شعر)، حماسه­ی عطش، چشيدن دريا،  صخره در گلوگاه آب، فرافكني در مثنوي مولوي، حماسه­ی آب.

 


ارسال شده در تاریخ ۹۳/۰۱/۲۹ توسط

 
احادیثی از امام حسن عسکری(ع)/ چه کسانی با تاجی از نور وارد محشر می‌شوند

امام عسکری(ع) می‌فرمایند: آن دسته از علما و دانشمندان شیعیان ما که در رفع مشکلات دوستان و علاقه‌مندان ما تلاش کرده‌اند، در حالتی وارد صحرای محشر می‌شوند که تاج کرامت بر سر نهاده و تمام اهل محشر از آن نور بهره‌مند خواهند شد.

خبرگزاری فارس: احادیثی از امام حسن عسکری(ع)/ چه کسانی با تاجی از نور وارد محشر می‌شوند

 

 

* إنَّ اللهَ تَبارَکَ وَ تَعالی بَیَّنَ حُجَّتَهُ مِنْ سائِرِ خَلْقِهِ بِکُلِّ شَیء، وَ یُعْطِیهِ اللُّغاتِ، وَمَعْرِفَةَ الاْنْسابِ وَالاْجالِ وَالْحَوادِثِ، وَلَوْلا ذلِکَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَ الْحُجَّةِ وَالْمَحْجُوحِ فَرْقٌ.

امام حسن عسکری(ع) فرمود: همانا خداوند متعال، حجت و خلیفه خود را برای بندگانش الگو و دلیلی روشن قرار داد، همچنین خداوند حجت خود را ممتاز گرداند و به تمام لغت‌ها و اصطلاحات قبائل و اقوام آشنا ساخت و أنساب همه را می‌شناسد و از نهایت عمر انسان‌ها و موجودات و نیز جریان‌ها و حوداث، آگاهی کامل دارد و چنانچه این امتیاز وجود نمی‌داشت، بین حجت خدا و دیگران فرقی نبود./ (الکافی، جلد 1، صفحه 519)

* عَلامَةُ الاْیمانِ خَمْسٌ: التَّخَتُّمُ بِالْیَمینِ، وَ صَلاةُ الإحْدی وَ خَمْسینَ، وَالْجَهْرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم، وَ تَعْفیرُ الْجَبین، وَ زِیارَةُ الاْرْبَعینَ.

علامت و نشانه ایمان پنج چیز است: انگشتر به دست راست داشتن، خواندن پنجاه و یک رکعت نماز (واجب و مستحب)، خواندن «بسم الله الرحمن الرحیم» را (در نماز ظهر و عصر) با صدای بلند، پیشانی را در حال سجده روی خاک نهادن و زیارت اربعین امام حسین(ع) انجام دادن./ (حدیقة الشیعة، جلد دوم، صفحه 194)

* مِنَ التَّواضُعِ السَّلامُ عَلی کُلِّ مَنْ تَمُرُّ بِهِ، وَ الْجُلُوسُ دُونَ شَرَفِ الْمَجْلِسِ.

یکی از نشانه‌های تواضع و فروتنی آن است که به هرکس برخورد نمایی سلام کنی و در هنگام ورود به مجلس هر کجا، جا بود بنشینی نه آن که به زور و زحمت برای دیگران جایی را برای خود باز کنی./ (بحارالأنوار، جلد 75، صفحه 372، حدیث 9)

* لَیْسَتِ الْعِبادَةُ کَثْرَةُ الصّیامِ وَالصَّلاةِ، وَ إنَّمَا الْعِبادَةُ کَثْرَةُ التَّفَکُّرِ فی أمْرِ اللهِ.

عبادت در زیاد انجام دادن نماز و روزه نیست، بلکه عبادت با تفکر و اندیشه در قدرت بی‌منتهای خداوند در امور مختلف حاصل می‌شود./ (مستدرک الوسائل، جلد 11، صفحه 183، حدیث 12690)

* خَصْلَتانِ لَیْسَ فَوْقَهُما شَیءٌ: الاْیمانُ بِاللهِ، وَنَفْعُ الاْخْوانِ.

دو خصلت و حالتی که والاتر از آن دو چیزی نیست عبارتند از: ایمان و اعتقاد به خداوند، نفع رساندن به دوستان و آشنایان./ (تحف العقول، صفحه 489)

* قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً، مُؤْمِنُهُمْ وَ مُخالِفُهُمْ، أمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَیَبْسِطُ لَهُمْ وَجْهَهُ، وَ أمَّا الْمُخالِفُونَ فَیُکَلِّمُهُمْ بِالْمُداراةِ لاِجْتِذابِهِمْ إلَی الاْیِمانِ.

با دوست و دشمن خوش گفتار و خوش برخورد باشید؛ اما با دوستان مؤمن به عنوان یک وظیفه که باید همیشه نسبت به یکدیگر با چهره‌ای شاداب برخورد کنید، اما نسبت به مخالفین به دلیل مدارا و جذب به اسلام و احکام آن./ (مستدرک الوسائل، جلد 12، صفحه 261، حدیث 14061)

* جُعِلَتِ الْخَبائِثُ فى بَیْت وَ جُعِلَ مِفْتاحُهُ الْکَذِبَ:

تمام پلیدى‌ها در خانه‌اى قرار داده شده و کلید آن دروغگویى است./ (بحار الانوار، جلد78، صفحه377)

* الْمَقادیرُ الْغالِبَةِ لا تُدْفَعُ بِالْمُغالَبَةِ، وَ الاْرْزاقُ الْمَکْتُوبَةِ لا تُنالُ بِالشَّرَهِ، وَ لا تُدْفَعُ بِالاْمْساکِ عَنْها.

مقدراتی که در انتظار ظهور است با زرنگی و تلاش از بین نمی‌رود و آنچه مقدّر باشد خواهد رسید، همچنین رزق و روزی هرکس، ثبت و تعیین شده است؛ با زیاده روی در مصرف به جایی نخواهد رسید و نیز با نگهداری هم نمی‌توان آن را دفع کرد./ (أعلام الدین، صفحه 313)

* الْمُؤْمِنُ بَرَکَةٌ عَلَی الْمؤْمِنِ وَ حُجَّةٌ عَلَی الْکافِرِ.

وجود شخص مؤمن برای دیگر مؤمنین برکت و سبب رحمت و نسبت به کفار و مخالفین، حجت و دلیل است./ (تحف العقول، صفحه 489)

* بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ یَکُونُ ذا وَجْهَیْنِ وَ ذالِسانَیْنِ، یَطْری أخاهُ شاهِداً وَ یَأکُلُهُ غائِباً، إنْ أُعْطِی حَسَدَهُ، وَ إنْ ابْتُلِی خَذَلَهُ.

بد آدمی است آن که دارای دو چهره و دو زبان است؛ دوست و برادرش را در حضور، تعریف و تمجید می‌کند ولی در غیاب و پشت سر، بدگویی و مذمت می‌نماید که همانند خوردن گوشت‌های بدن او محسوب می‌شود، چنین شخص دو چهره اگر دوستش در آسایش و رفاه باشد حسادت می‌ورزد و اگر در ناراحتی و سختی باشد زخم زبان می‌زند./ (بحارالأنوار، جلد 75، صفحه 373، حدیث 14)

* أعْرَفُ النّاسِ بِحُقُوقِ إخْوانِهِ، وَأشَدُّهُمْ قَضاءً لَها، أعْظَمُهُمْ عِنْدَاللهِ شَأناً.

هرکس حقوق همنوعان خود را بشناسد و رعایت کند و مشکلات و نیازمندی‌های آن ها را برطرف کند، در پیشگاه خداوند دارای عظمت و موقعیت خاصی خواهد بود./ (احتجاج طبرسی، جلد 2، صفحه 517، حدیث 340)

* یَأتی عُلَماءُ شیعَتِنَاالْقَوّامُونَ لِضُعَفاءِ مُحِبّینا وَ أهْلِ وِلایَتِنا یَوْمَ الْقِیامَةِ، وَالاْنْوارُ تَسْطَعُ مِنْ تیجانِهِمْ عَلی رَأسِ کُلِّ واحِد مِنْهُمْ تاجُ بَهاء، قَدِ انْبَثَّتْ تِلْکَ الاْنْوارُ فی عَرَصاتِ الْقِیامَةِ وَ دُورِها مَسیرَةَ ثَلاثِمِائَةِ ألْفِ سَنَة.

آن دسته از علما و دانشمندان شیعیان ما که در هدایت و رفع مشکلات دوستان و علاقه‌مندان ما، تلاش کرده‌اند، روز قیامت در حالتی وارد صحرای محشر می‌شوند که تاج کرامت بر سر نهاده و نور وی، همه جا را روشنایی می‌بخشد و تمام اهل محشر از آن نور بهره‌مند خواهند شد./ (تفسیر الإمام العسکری، صفحه 345، حدیث 226)

* اِتَّقُوا اللهُ وَ کُونُوا زَیْناً وَ لا تَکُونُوا شَیْناً، جُرُّوا إلَیْنا کُلَّ مَوَّدَة، وَ اَدْفَعُوا عَنّا کُلُّ قَبیح، فَإنَّهُ ما قیلَ فینا مِنْ حُسْن فَنَحْنُ أهْلُهُ، وَ ما قیلَ فینا مِنْ سُوء فَما نَحْنُ کَذلِکَ.

تقوای الهی را در همه امور، رعایت کنید، و زینت بخش ما باشید و مایه ننگ ما قرار نگیرید، سعی کنید افراد را به محبت و علاقه ما جذب کنید و زشتی‌ها را از ما دور کنید؛ درباره ما آنچه از خوبی‌ها بگویند صحیح است و ما از هر گونه عیب و نقصی مبرا خواهیم بود./ (بحارالأنوار، جلد 75، صفحه 372)


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۹ توسط

برچسب ها : مذهبی

270 دانشجو و نخبه دانشگاه شریف طی نامه‌ای به روحانی تأکید کردند: ما نه معدودیم، نه کم سواد و بی سواد؛ ولی به توافق ژنو نقد داریم. چرا که فهمیدیم آنچه از حقوق ملت ایران باید به صراحت درج می‌شد، گنگ و قابل تفسیر آمده است. متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

" جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم و رحمه الله

ما دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف تاکنون در مقاطع مختلف و در روند مذاکرات بارها بنا برآنچه وظیفه خود می‌دانستیم از تیم مذاکره کننده حمایت کرده و گفته‌ایم که حاضریم در این راه پرخطر تا آخرین قطره خون، احمدی روشن‌ها و شهریاری هایی باشیم که این بار عظیم را که همانا ساخت استحکام درونی نظام در مسیر پیشرفت و عدالت میهن اسلامی است به پیش ببریم.

این در حالی است که تنها خواسته ما در این موقعیت حساس و سرنوشت ساز از تیم مذاکره کننده و حضرتعالی این بود که در جریان مذاکرات، سر سوزنی از حقوق قطعی و مسلم ملت ایران کوتاه نیامده و از موضع اقتدار، حافظ عزت و استقلال ملت ایران باشید و به پشتوانه نخبگان جوان در مقابل هرگونه زیاده خواهی و سلطه گری ایستادگی کرده و با تلاش فعال و مبتکرانه دیپلماتیک و فراموش نکردن نسبت خود با دشمن، حافظ موضع قوی جمهوری اسلامی باشید.

اما پس از انعقاد توافقنامه همانند بسیاری دیگر از دانشجویان و اساتید دانشگاهمان ابهامات و انتقاداتی نسبت به توافق انجام شده در ذهن های ما به وجود آمد که گاهاً به بیان آنها نیز پرداختیم ولی در کمال ناباوری متأسفانه شاهد آن بودیم که شما منتقدین توافق ژنو را "عده ای معدود کم سواد" یاد کردید که "از جای معدود تغذیه می‌شوند" و حتی معاون اول شما انتقاد به توافق ژنو را "از روی حسادت" دانستند.

جنابعالی بارها در دوران ریاست جمهوری خود و در مراسم و سخنرانی های مختلف، از روز تحلیف تا سخنان خود در دانشگاه شهید بهشتی و تا سفر خوزستان بر لزوم نقد و انتقاد پذیری در جامعه تأکید کرده اید و آنرا یکی از مهمترین ویژگی‌های این دولت برشمرده اید؛ چنانکه گفته‌اید: "آزادی در این دولت به معنای واقعی نمایان می‌شود" و همچنین بارها تاکید کرده‌اید که "انتقاد در این دولت آزاد است" و حتی آن را لازمه پیشرفت و مانع دیکتاتوری و انتقادکنندگان را درخور تشویق دانسته اید.

جناب آقای دکتر روحانی، ما دانشجویان و نخبگان دانشگاه شریف نه معدودیم، نه کم سواد و بی سواد؛ ولی به توافق ژنو نقد داریم. نقد داریم زیرا متن توافق نامه را خواندیم، به بحث نشستیم، نزد اساتیدمان رفتیم و فهمیدیم آنچه از حقوق ملت ایران می بایستی به صراحت و بر اساس NPT در توافق نامه درج می شده، گنگ و مبهم و قابل تأویل و تفسیر آمده. نزد اساتیدمان رفتیم، کمی تأمل کردیم و فهمیدیم نه تنها خبری از فروپاشی سازمان تحریم نیست بلکه خدشه‌ای هم بر تحریم های اصلی وارد نگردیده.

آقای دکتر روحانی، ما به توافق ژنو نقد داریم و نقدمان را به صراحت بیان می کنیم. نقد داریم به عدم توازن در آنچه در این گام به نیابت ملت ایران داده و ستانده شده. نقد داریم به اینکه تمام حقیقت به مردم گفته نشد. نقد داریم و البته سوال هم.

همگان می دانیم اصلی‌ترین نگرانی طرف غربی از برنامه هسته‌ای کشورمان ذخیره اورانیوم 20 درصد بوده است و اصلی‌ترین معضل ما نیز تحریم‌های بانکی و نفتی؛ اما متاسفانه در مذاکرات اخیر مشاهده شد با اینکه اصلی‏ترین نگرانی طرف غربی رفع شده است، اصلی‌ترین تحریم‌ها یعنی تحریم‌های بانکی همچنان پابرجا مانده و تحریم‌های نفتی نیز به قوت خود باقی است و تنها مکثی(pause) در روند رشد آنها ایجاد شده است. در واقع تیم مذاکره‌کننده بخشی مهم و شاید اصلی‌ترین سنگرهای فتح شده در طی سال‌های گذشته را به عنوان امتیاز به طرف غربی اهدا کرده و دقیقاً تا خطوط قرمز کشور عقب نشسته اما نتوانسته طرف غربی را از مواضع ظالمانه خود در تداوم تحریم های بانکی و نفتی عقب براند.

سوال اساسی این است که آیا در مذاکرات بعدی راهی جز عبور از خطوط قرمز کشور برای تیم مذاکره کننده باقی مانده است؟ آیا امتیازات داده شده با امتیازات گرفته شده تناسب و توازن دارد؟

آنچه به اختصار بدان اشاره شد، تنها گوشه‌ای از سوالات و ابهامات بسیاری بود که پیرامون توافق ژنو و حواشی آن به نظر دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها می‌رسد. افسوس که در جریان مذاکرات از وزیر محترم خارجه دولت تدبیر و امید به دانشگاهمان دعوت کردیم و پاسخی جز عرض پوزش آقای وزیر نشنیدیم، از معاونین ایشان دعوت نمودیم و پاسخی مشابه دریافت کردیم و سوالات و ابهاماتمان بی پاسخ ماند. افسوس از آنچه شد و صد افسوس که عالیترین مقام اجرایی کشور منتقدان عملکرد دولت خود را این بار نه تندرو و افراطی که کم سواد و وابسته معرفی کرد.

در اینجا ما به نمایندگی از دانشجویان دانشگاه شریف از شما دعوت می‌کنیم با حضور در دانشگاه، در یک فضای عقلانی و به دور از هیاهوهای مرسوم سیاسی، به بخشی از سوالات دانشجویان و اساتید دانشگاه خصوصاً در مورد توافق‌نامه ژنو پاسخ دهید. البته امیدواریم این بار تریبونی هم برای اعلام نظر و طرح پرسش‌های دانشجویان در نظر گرفته شود."

 

ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۹ توسط

برچسب ها : سیاسی

آموزشگاه های زبان انگلیسی برآن هستند با برپایی دوره های آموزشی بردانش زبان انگلیسی، فراگیران افزوده و توانایی گفتار و شنیدار ( Speaking & Listening ) آنان را بهبود بخشند. دوره های بسیاری در سطوح مختلف معرفی می کنند: آموزش مکالمه Topic conversation course،دوره تخصصی گرامر،بحث آزاد، مکالمه جهانگردی Travel English course ، مکالمه و مکاتبات بازرگانی Business English course، مکالمه روزمره Daily conversation course ودوره های تخصصی مانند:Panel Discussion, WOW, ARS, CAE, Toefl, و IELTS  ازسیستم های بسیاری مثل oxford و Cambridge و Top Notch و Summit استفاده می شود. و مدارک پایان دوره ای مانند: FCE Certificate , Senior Certificate , Junior Certificate ضمانت می کنند. از امکانات متنوع و متعدد کمک آموزشی و سطوح مختلف مدرسین فرهنگی و دانشگاهی بهره می گیرند. دوره های از راه دورمجازی تا خصوصی با شهریه های کلان اجرا می شود. این آموزشگاهها گاهی مختلط و گاه مجزا از کودکان دبستانی تا اساتید دانشگاه را پذیرش می کنند. از همه نوع کتاب های چاپ ، افست وجزوه استفاده می کنند. بعضی ادعا می کنند از آموزش و پرورش و بعضی از آموزش عالی مجوز دارند.

اما آنچه در این باب قابل توجه است هیچ دستگاهی براین صنف کنترل و نظارت ندارد. از هیچ دستگاهی کیفیت و کمیت کارشان بررسی نمی شود. به هیچ کس و هیچ اداره ای پاسخگو نیستند. دربازارمکاره زبان آموزی این فرهنگ و سنت ایرانی است که به ثمن بخس فروخته می شود و تازه در بیش از 70درصد فراگیران به آموزش مورد انتظار خود دست پیدا نمی کنند.

پیشنهاد می شود:

شورای انقلاب فرهنگی اولا موضوع لزوم و ضرورت آموزش زبان انگلیسی را درمدارس و دانشگاههای کشورمورد بررسی قرار دهد وبگوید چرا با این همه سرمایه (عمروپول) اکثرقریب به اتفاق جوانان پس ازکسب مدارج عالی تحصیلی بازهم توانایی استفاده از زبان دوم را ندارند.

ثانیا اگروجود آموزشگاه های زبان یک ضرورت است مسئول نظارت و ارزیابی و تقویت این مراکزچه نهادی است؟

ثالثا جهاددانشگاهی شاید با توجه به سابقه آموزشی بهترین مرجع برای این موضوع باشد.

رابعا جهاددانشگاهی میتواند با استفاده از تجربیات سه دهه فعالیت آموزشی موظف شود از صفر تا صد یک برنامه کامل را برای سطوح مختلف  طراحی کند و با هماهنگ سازی آموزش، مجوزآموزشگاهها و اساتید را بازنگری و اصلاح کند.

امید است با آغازاجرای این برنامه در یک دوره سه ساله شاهد برطرف شدن همه ضعفها و معایب اوضاع موجود باشیم.

 


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۵ توسط

برچسب ها : عمومی

باور کنید بسیاری از این مراکز باید تعطیل شوند جز ایجاد توقع در فارغ الحصیلان( نه دانش آموختگان) هیچ فایده ای برای کشور ندارد جز اینکه افراد را برای ورود به بازار متورم کاریابی  قدری معطل می کند 

اگر می خواهید کاری بکنید مراکز علمی کاربردی پیام نور و غیرانتفاعی و آزاد اسلامی را تبدیل به کارگاه های تولیدی و صنایع کوچک کنید باور کنید نتیجه آن برای کشور و خودجوانان از هر جهت بهتر است .

نمی توان از همه خروجی های آموزش و پرورش که با هزار ترفند دیپلم گرفته اند انتظار داشت در دانشگاه موفق باشند این مراکز در یک دور باطل گرفتار شده اند جذب می کنند که اداره کنند اداره می کنند که جذب کنند . فروش مدرک که لزوما نباید توسط جاعلین و کلاهبرداران انجام شود . از جوانی که در طول مدرسه و بعد دانشگاه  راه کلاهبرداری را فراگرفت نباید انتظار خدمت صادقانه داشت این مراکز عموما خواسته یا نخواسته به ... مشغولند. به استثنا ها کار نداریم عموما آقای روحانی  این مراکز مشرکند و نظام آموزش عالی ما در این شرک مسئول است.

تنها راه نجات اقتصاد کشور سوق سرمایه انسانی جوان به کارهای تولیدی است. این سرمایه گذاری واقعی پربازده و فرهنگ ساز است. در غیر اینصورت بزودی شاهد هزاران هزار جوان دکتر متخصص بی سواد خواهید بود که فقط غر نمی زنند و نقد نمی کنند بلکه طومار چپ و راست را درهم خواهند پیچید.

تا دیر نشده جلوی مدرک دادن را بگیرید.

 


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۵ توسط

برچسب ها : سیاسی ، عمومی
رئیس‌جمهور گفت: اکنون در دانشگاه‌ها کرسی‌های آزاداندیشی که رهبر معظم انقلاب به تحقق آن تاکید دارند، چه شده و به کجا رسیده؟

خطاب به منتقدان، گفت: شما چه کاره هستید که خود را متولی می‌دانید. مگر با یک شعار انسان متولی می‌شود؟ با یک چهره و قیافه آدم متولی می‌شود؟ به چه مناسبت شما دلسوزتر از دیگران هستید. بگذارید محیط باز ایجاد شود. مردم ما عاشق کشور هستند. عاشق اسلامند و عاشق انقلابند. عاشق امامند.

وی با بیان اینکه مردم قانون‌اساسی را قبول دارند، رهبری نظام را قبول دارند و چرا باید به همه شک کنیم، اظهار داشت: طرف هر چقدر قسم می‌خورد باز هم عده‌ای قبول نمی‌کنند. در این زمینه محققان خوبی هستیم و تمام زندگی طرف را بررسی می‌کنیم و چقدر آدم بیکار است که چنین کاری انجام می‌دهد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: تمام سخنرانی‌ها، تمام نوشته‌ها، تمام مقالات به دنبال یک نقطه ضعف است و با ذره‌بین آن را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کنند.

"باید از کارهای جناحی و گروهی دست برداریم. ول کنیم این جناح آن جناح، راست و چپ را. بس است؛ مقداری به فکر مردم و کشور باشیم. به فکر آینده باشیم، البته در کنار پرورش بخش علمی و تحقیقی باید به فکر بخش فرهنگ باشیم. دانشجوی ما باید دانشجوی مسئول، جامعه‌پذیر و آگاه باشد. تنها کافی نیست که از هندسه، فیزیک و شیمی، فیزیولوژی و چارچوب‌های علمی با خبر باشد. باید از منافع ملی‌ نیز دانشجو با خبر باشد. باید از بدخواهان داخلی و خارجی با خبر باشد. باید از مصالح ملی با خبر باشد و دنیا را بشناسد."
  
ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۵ توسط

برچسب ها : سیاسی

 

«حسن اسماعیل زلغوط»، متولد روستای «بیت لیف» در جنوب «لبنان» یکی از رزمنده گان «مقاومت اسلامی لبنان» بود که در نبرد با مهاجمان به «حرم حضرت زینب(س)» حضور پیدا کرد و به تاریخ 27 خرداد 1392، بال در بال ملائک گشود. از این مجاهد حزب اللهی، دختری خردسال به جا مانده است که در تصویر آخرین وداع او با پدرش، دل های همه ی آزادگان جهان را به درد آورد.

پروردگارا !  به برکت این ماه  و پیامبر گرامیت هرچه سریعتر شر دشمنان انسانیت را از سر امت اسلامی دور کن


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۱/۰۱ توسط

برچسب ها : سیاسی

در اخبار آمده بود که جک استراو رییس هیات پارلمانی انگلیس و وزیر خارجه سابق روباه پیر پس از بازگشت از ایران در گزارشی در روزنامه ایندیپندنت گفته است تهران شبیه مادرید و آتن است و اثری از قاهره و بمبئی ندارد. اینکه به همت شهردارمحترم و شورای اسلامی شهر و همه مهندسان و کارشناسان خبره و جهادگر امروز چهره تهران دگرگون شده است برکسی پوشیده نیست. بی شک سالها تلاش و کوشش مستمر به بار نشسته و زیبایی های چشم نواز و راههای دسترسی درتهران شایسته کشوری بزرگ و عزتمند ایران شده است. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آین است که این انگلیسی کارکشته و فریبکار با طرح این مطلب حداقل با یک تیر دو هدف را نشانه رفته است اول آنکه با بیان یک واقعیت آشکار قصد جلب نظر مردم ایران را دارد تا به این وسیله بر خباثتهای چندین ساله بریتانیا ماله بکشد و در ثانی با طرح این مطلب از حقیقتی بزرگتر که اعتراف به عزت ،عظمت و اقتدار ملت بزرگ در صحنه های سیاسی و علمی و نظامی جهان است طفره برود . کیست که نداند ایران بی شک امروز جزو ده کشور برتر جهان است. کیست که نداند دیگر بزرگترین قدرتهای جهان نمی توانند حضور ایران اسلامی را در معادلات جهانی نادیده بگیرند. کیست که نداند به یمن و برکت جوانان غیور و دانشمندان مسلمان ایرانی امروز ملت های مسلمان منطقه و چه بسا کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا چشم امید به ایران و نقش تاثیرگذار آن در مسایل جهانی دوخنه اند. سیاستمدار پیر انگلیس نمی تواند با تعریف های کذایی برای خود جای پایی بیابد. زهی خیال باطل

قدس آنلاین 


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۱/۰۱ توسط

برچسب ها : سیاسی

سیاه نمایی، زیر سؤال بردن اعتقادات دینی مانند عاشورا، حجاب و...، ادعای تقلب در انتخابات ها، توجه ویژه به براندازان، مصاحبه با ریگی و نتانیاهو، جعلی خواندن ایران و استفاده از واژه خلیج ...، تنها بخشی از فعالیت های پنج ساله بی بی سی فارسی است.  و اینک در تازه ترین رذالت سیاسی درست با طرح مسایلی مبهم و متناقض و یکسویه به عملیات کربلای 4 در سالها پایانی جنگ پرداخته است تا بدین وسیله با  وارونه سازی وقایع  و حوادث  جنگ ، حقیقت درخشان دفاع مقدس را بپوشاند و ذهن جوانان بی اطلاع را مشوش و مغشوش سازد.

 

 


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۶ توسط

برچسب ها : دفاع مقدس

کتاب بررسی ساختار داستانهای حکیم نظامی

 اثر: دکترسید احمد ذبیحی

 

استادیار جهاددانشگاهی

در قطع وزیری وارد بازار کتاب شد.

 

 


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۶ توسط

برچسب ها : معرفی کتاب ، سید احمد ذبیحی

که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی

 که به کوی می فروشان دو هزار جم به جامی

 شده‌ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم

 که به همت عزیزان برسم به نیک نامی

 تو که کیمیافروشی نظری به قلب ما کن

 که بضاعتی نداریم و فکنده‌ایم دامی

 عجب از وفای جانان که عنایتی نفرمود

 نه به نامه پیامی نه به خامه سلامی

 اگر این شراب خام است اگر آن حریف پخته

 به هزار بار بهتر ز هزار پخته خامی

 ز رهم میفکن ای شیخ به دانه‌های تسبیح

 که چو مرغ زیرک افتد نفتد به هیچ دامی

 سر خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروش

 که چو بنده کمتر افتد به مبارکی غلامی

 به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت

 که لبت حیات ما بود و نداشتی دوامی

 بگشای تیر مژگان و بریز خون حافظ

 که چنان کشنده‌ای را نکند کس انتقامی


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۵ توسط

برچسب ها : غزل

ماه فرو ماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتى نیست

در نظر قدر با کمال محمد

میلاد نور مبارک

 


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۳ توسط

 بسم الله الرحمن الرحیم

سیداحمدذبیحی  

استادیار جهاددانشگاهی   

 استادیار پژوهش   پایه ۲۲ 

  تماس : ۰۹۱۲۶۳۴۲۵۶۳        sazabihi@chmail.ir

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه علامه طباطبایی

عنوان پایان نامه: تاثیر قرآن کریم بر ادبیات منظوم معاصر

حضور بسیجی در دفاع مقدس:   32 ماه از سال 1361 تا 1367

 سوابق فعالیت :

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان 67- 1366  

مسئول اردوی پیش دانشگاهی دانشجویان جدیدالورود دانشکاه گیلان دو دوره سالهای 69 و 70

مسئول ستاد کنکور آزمایشی را ه دانشگاه جهاددانشگاهی استان گیلان 70

مسئول واحد فوق برنامه بخش فرهنگی جهاددانشگاهی استان گیلان 66- 70

معاون بخش فرهنگی جهاددانشگاهی استان گیلان

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی و آموزشی دانشسار وابسته به جهاددانشگاهی گیلان 71-73

مدیر آموزش و معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان گیلان 71-80

سرپرست  موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی شعبه فومن 72

سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه انزلی 86-89

عضویت در شورا های آموزشی ، فرهنگی و گروه علو م انسانی پژوهشی جهاددانشگاهی گیلان

عضویت در کارگروه های پشتیبانی و آموزشی جهاددانشگاهی گیلان

معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان گیلان 89-90

مسئول بسیج اساتید جهاددانشگاهی گیلان 93

  پژوهش در:

محصولات فرهنگی، مسجد و کاربردهای آن، مدیریت در نهج البلاغه، سیمای زن ایرانی در شاهنامه، معاد در مثنوی، طرح توجیهی ایجاد دانشگاه جهاددانشگاهی در منطقه آزاد بندر انزلی.

عناوین پایان نامه ها:

کارشناسی ارشد: شکل شناسی داستان های حکیم نظامی

دکتری: تاثیر قرآن کریم بر ادبیات منظوم معاصر فارسی

تالیف کتاب:

1- درسنامه فارسی عمومی  پندار پرنیانی   

2- تجلی قرآن کریم در شعر معاصر

۳- ساختار داستانهای نظامی

۴- زبان و نگارش فارسی

۵- ادبیات پرنیانی

۶- دانستنی های دفاع مقدس ُ پرسش و پاسخ

مقاله:

 " مضامین قرآنی داستان حضرت یوسف در شعر معاصر" در مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

 

جزوه درسی :

گزارش نویسی

آیین مکاتبات اداری

اسطوره و نماد شناسی

جنگ نرم

ادبیات کودکان و نوجوانان

 تدریس:

فارسی عمومی، آیین نگارش و مکاتبات اداری، روش فنون تدریس، شیوه تحقیق، ادبیات کودکان و نوجوانان، اسطوره و تمثیل شناسی ، آشنایی با مبانی دفاع مقدس. در مراکز جهاددانشگاهی : دانشگاه علم و فرهنگ، رشت، فومن، انزلی، خواجه نصیرالدین طوسی، علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.بنت الهدی صدر، آموزش عالی سیدالشهدا- علوم پزشکی گیلان- تاید واتر انزلی

 شرکت در دوره های آموزشی و اخذ گواهی:

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی،  قوانین کار و تجارت، بازاریابی، بهره وری، برنامه ریزی و تدوین منابع درسی، مهارتهای روش تحقیق، کارآفرینی.

فعالیت های دیگر:

تهیه طرح کتابشناسی امام خمینی

 ویرایش کتابشناسی استاد مطهری

همکاری در تدوین  رشته  های آموزش پیش دبستان و مهارتهای عالی زندگی

عضو ستاد اجرایی مسابقات روباتیک استان گیلان

راه اندازی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی شعبه فومن و علمی کاربردی  شعبه رشت و انزلی

راه اندازی بسیج اساتید و بسیج دانشجویی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی -انزلی

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان بندر انزلی

 


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۱ توسط

برچسب ها : سید احمد ذبیحی

نشر صفیر حق

افتخار دارد آثار اساتید ، دانشجویان ، نویسندگان و شاعران را چاپ و منتشر کند.

نشر صفیر حق در نظر دارد اطلاعات کامل درباره مراحل چاپ کتاب را در

 اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 

 09126342563  تماس بگیرید

سامانه

انتشارات صفیر حق

انتشارات صفیرحق


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۱ توسط

برچسب ها : صفیرحق

کتاب کمک درسی

آشنایی با علوم و معارف  دفاع مقدس

دانستنی های دفاع مقدس

«پرسش و پاسخ »

اثر دکتر سید احمد ذبیحی

برای دانشجویان سراسر کشور

کتاب کمک درسی آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

با بیش از ۴۰۰ سوال تشریحی و ۴۰ سوال تستی

در انتشارات صفیر حق به زیور طبع آراسته شد.

۰۹۱۲۶۳۴۲۵۶۳

محل توزیع کتاب

دانستنی های دفاع مقدس- تجلی قرآن کریم در شعر معاصر

و پندار پرنیانی

کتابفروشی جهاددانشگاهی - رشت

فلکه جهاددانشگاهی -(فلکه گاز)

نبش  مرکز آموزش عالی جهاددانشگاهی

 

کتابفروشی مزدک- خیابان نامجو

انتشارات جنگل - خیابان سعدی


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۰ توسط

برچسب ها : دفاع مقدس ، معرفی کتاب ، سید احمد ذبیحی ، صفیرحق

در هر دو  این پدیده ها بی شک با توجه به ادله منطقی  آمریکا و کشورهای مستکبر جهان وقتی در مقابل ایران تن به پذیرش مذاکره و تایید حقوق برحق ایران دادند که راهی جز آن ندیدند . وقتی ملت ایران اقتدار و عطمت خود را به رخ دشمن کشید در نهایت عجز تسلیم شدند و پذیرفتند همان مواردی را که سالها با قلدری و زورگویی نمی پذیرفتند بپذیرند. تصویب قطعنامه 598 و پذیرش بخش مهمی از خواستهای ایران در دفاع مقدس درست در زمانی صورت گرفت که رزمندگان اسلام به لطف الهی در اوج قدرت بودند و حامیان جنایتکار صدام هیچ امیدی به نجات صدام  از مهلکه نداشتند و پذیرش حقوق هسته ای ایران در مذاکرات ژنو 5+1 در زمانی توسط مستکبران ستمکار دنیا به رسمیت پذیرفته شده است که ایران اسلامی به همت ملت غیور و سرافراز و دانشمندان و رزمندگان همیشه پیروز میهن مان در اوج بالندگی و توسعه و پیشرفت قرار دارد.

البته شباهت های مثبت و منفی دیگری نیز می توان برشمرد که اگر خدا بخواهد به تدریج می نویسم .


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۳ توسط

برچسب ها : سیاسی ، دفاع مقدس

در عرفان حلقه، بیش از همه یک کلیدواژه برجسته می‌شود و آن هم مفهوم «شبکة شعور کیهانی» است. شبکة شعور کیهانی چیست؟ با خالق هستی چه نسبتی دارد؟ فواید اتصال به آن و آثار آن کدام است؟ از نظر مصداق خارجی با کدام‌یک از آموزه‌های دین قابل تطبیق است؟ آیا منظور همان جایگاه نبوت و رسالت است؟ آیا این شبکه تعبیری دیگر از ذات مقدس خداوند است؟ اساساً این شبکه با کدام پشتوانه و دلیل علمی قابل اثبات است؟ اینها پرسش‌هایی است که برای هر مخاطبی پیش می‌آید.

شعور کیهانی، چنان در عرفان حلقه اهمیت می‌یابد که هم اساس این عرفان معرفی شده و هم تمامی مراتب سلوک معنوی انحصاراً با اتصال به این شبکه دست‌یافتنی است:

اساس این عرفان بر اتصال به حلقه‌های متعدد شبکه شعور کیهانی استوار است و همه مسیر سیروسلوک آن، از طریق اتصال به این حلقه‌ها صورت می‌گیرد (انسان از منظری دیگر، ص ۲۵).

اما باید دید تعریف شعور کیهانی چیست؟ در متون عرفان حلقه ادعا می‌شود که هستی متشکل از سه عنصر است که یکی از آن سه، شبکة شعور کیهانی است:

شبکة شعور کیهانی مجموع هوش، خرد و یا شعور حاکم بر جهانی هستی است که به آن آگاهی نیز گفته می‌شود و یکی از سه عنصر موجود در هستی است. سه عنصر مذکور عبارت‌اند از: ماده، انرژی و آگاهی (همان، ص ۲۰).

انجمن نجات از حلقه        یادداشت های من - ناصری راد 


ارسال شده در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۰ توسط

برچسب ها : عمومی